ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Mapa
serwisu
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez połączenie: Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER - rok założenia: 1948)  oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ - rok założenia 1953).
Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.

ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE, SEMINARIA, SZKOLENIA

25 listopada 2014
ZAPROSZENIE na Krajowe Seminarium "Standaryzacja obiektów zagrodowej infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem budowli i budynków inwentarskich" realizowane w ramach programu wieloletniego - działanie 8.2.

27 listopada 2014
Odwołane szkolenie z 23.X.2014r. pt. "Przeprowadzanie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa zbiorników wodnych" odbędzie się w dn. 27.XI.2014r w Sali Kryształowej w ITP Falenty.

OSTATNIE WYDARZENIA

17 października 2014
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała dr inż. Marii Strzelczyk stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności gospodarka odpadami i sanitacja wsi.

16 października 2014
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała dr inż. Wojciechowi Golimowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności odnawialne źródła energii.

16 października 2014
Rada Naukowa nadała mgr Renacie Myczko stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności inżynieria produkcji zwierzęcej.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash