ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez połączenie: Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER - rok założenia: 1948)  oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ - rok założenia 1953).
1
2
3
4

OSTATNIE WYDARZENIA

26 stycznia 2016
Na prośbę prof. dr hab. Wiesława Dembka - Z-cy Dyrektora ITP ds. Naukowych Pionu Agro-Środowiskowego - wiceprzewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Przyrody informujemy, że w ostatnim czasie została po raz pierwszy uruchomiona strona internetowa PROP, gdzie można znaleźć opracowywane przez Radę opinie oraz zabrać głos w trybie dyskusji. Adres strony: http://PROP.info.pl

27 listopada 2015
Rada Naukowa ITP podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie Ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności ochrona gleb dr inż. Agnieszce Latawiec

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.