ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

NIP 534-243-70-04, REGON 142173348, tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) został utworzony z dniem 1 stycznia 2010 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez połączenie: Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER - rok założenia: 1948)  oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ - rok założenia 1953).
Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.

OSTATNIE WYDARZENIA

26 lutego 2015
W Oddziale ITP w Warszawie odbyło się szkolenie pt.: "Granty i możliwości rozwoju kariery naukowej w programie UE HORYZONT 2020". Szkolenie zostało zorganizowane przez Dział Planowania i Koordynacji Badań ITP wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej.

19 lutego 2015
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała dr inż. Wiesławowi Golce stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności transport rolniczy.

19 lutego 2015
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała dr inż. Michałowi Kupcowi stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska  w specjalności ochrona i kształtowanie dolin rzecznych.

19 lutego 2015
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała dr inż. Ewie Możdżer stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska  w specjalności ochrona i kształtowanie środowiska glebowego.

19 lutego 2015
Rada Naukowa nadała mgr Przemysławowi Markowi stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w specjalności mechanizacja w produkcji drobiarskiej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash