ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

W dniach 18-20 maja 2011 roku w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Biebrzy odbyła się konferencja naukowa pt.: "Torfowiska a człowiek".

Konferencja została zorganizowana z okazji podwójnego jubileuszu: 60-lecia Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy oraz 85. urodzin Pana Doktora inż. Józefa Szuniewicza - wieloletniego Dyrektora Naukowego Zakładu.

Po otwarciu konferencji, przywitaniu gości i uczestników perz Dyrektora ITP prof. dr hab. Edmunda Kacę i Dyrektora Zakłada Doświadczalnego dr inż. Sławomira Chrzanowskiego odbyła się prezentacja Zakładu Doświadczalnego. Następnie Dyrektor ds. naukowych prof. dr hab. Wiesław Dembek przedstawił sylwetkę dr inż. Józefa Szuniewicza. W trakcie wystąpień okolicznościowych, głos m.in. zabrali:

 • Ryszard Jastrząb - Naczelnik Wydziału Organizacji Nauki i Nadzoru w MRiRW
 • Jan Kamiński - poseł na Sejm (PSL)
 • Kazimierz Gwiazdowski - poseł na Sejm (PiS)
 • Józef Piotr Klim - poseł na Sejm (PO)
 • Jarosław Augustowski - Starosta Powiatu Grajewskiego
 • Andrzej Grygoruk - Zastępca Dyrektora d/s Społecznych Funkcji Biebrzańskiego Parku Narodowego
 • Andrzej Sobolewski - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
 • Tadeusz Zakrzewski - Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny
 • Jan Zawadzki - Przewodniczący Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" w Grajewie
 • Kazimierz Czarnewski - Dyrektor Działu Skupu "Mlekpol" Grajewo
 • Czesław Ołdakowski - Wójt Gminy Wąsosz
 • Kazimierz Grabowski - Sekretarz Gminy Grajewo
 • Piotr Milewski - Sekretarz Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie
 • Joanna Buczyńska - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Grajewie
 • Bożena Zakrzewska - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie
 • Marzena Sulkowska - Dyrektor zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie
 • Andrzej Grądzki - Lekarz Weterynarii Rajgród
 • Jerzy Sienkiewicz - prezes Koła Łowieckiego "Łoś" w Tamie.

Po wystąpieniach goście i uczestnicy zostali zaproszeni na pokaz nowych maszyn rolniczych.

Sesja referatowa rozpoczęła się o godzinie 15.30. Obradom przewodniczyli dr hab. Jerzy Barszczewski oraz po przerwie dr hab. Zygmunt Miatkowski. Podczas jej trwania wygłoszono następujące referaty:

 1. Efektywność wypasu krów mlecznych w wielkoobszarowym gospodarstwie rolnym - doc. dr hab. Zbigniew Wasilewski
 2. Zawartość makro- i mikroelementów w roślinach użytków zielonych a właściwości gleb organicznych położonych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych - dr inż. Arkadiusz Stępień, dr inż. Pawluczuk Jan
 3. Wpływ nawożenia obornikiem i NPK łąki pobagiennej na produkcyjność i chemizm wód gruntowych - prof. dr hab. Piotr Wesołowski
 4. Motylkowate w zbiorowiskach roślinnych łąk pobagiennych - Prof. nzw. dr hab. Aleksander Kiryluk
 5. Sorpcja fosforu w murszach i utworach torfowych w rejonie Doliny Biebrzy - prof. dr hab. Barbara Sapek
 6. Gospodarcze i ekologiczne skutki melioracji torfowisk położonych w sąsiedztwie różnej jakości gleb mineralnych - dr inż. Jerzy Prokopowicz, Jerzy Lipiński, dr inż. Halina Jankowska Huflejt
 7. Charakterystyki hydrologiczne oraz jakość wód dla wybranych zbiorowisk roślinnych Biebrzańskiego Parku Narodowego - mgr inż. Mateusz Stelmaszczyk, dr hab. inż. Tomasz Okruszko prof. nadzw.
 8. Wykorzystanie Programu rolnośrodowiskowego w ochronie siedlisk łąkowych w dolinie Biebrzy na przykładzie powiatu Grajewo - dr inż. Jan Kamiński
 9. Wstępna ocena emisji N 2O w wybranych siedliskach łąkowych w różnych regionach Polski - Piotr Burczyk, doc. dr hab. Zygmunt Miatkowski, dr inż. Janusz Turbiak
 10. Dziesięcioletnie badania nad zmianami stężenia składników w różnego rodzajach wody z terenu Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy - prof. dr hab. Andrzej Sapek, prof. dr hab. Barbara Sapek, dr inż. Sławomir Chrzanowski, dr inż. Jacek Jaszczyński
 

Drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w wycieczce do Biebrzańskiego Parku Narodowego.

   

Ostatniego dnia, podczas sesji referatowej, której przewodniczyli prof. dr Piotr Stypiński oraz prof. dr hab. Piotr Wesołowski, zostały wygłoszone następujące referaty:

 1. Wpływ ukształtowania podłoża i warunków zasilania wodami na stratygrafię torfów w dolnym basenie Biebrzy - dr inż. Henryk Jaros
 2. Związek uwilgotnienia gleby torfowo-murszowej ze wskaźnikiem standaryzowanego opadu w dolinie górnej Noteci - prof. dr hab. Leszek łabędzki, dr inż. Bogdan Bąk
 3. Analiza stosunków wilgotnościowych gleby torfowo-murszowej w zasięgu działania systemu nawodnień podsiąkowych - dr inż. Ryszard Oleszczuk, dr inż. Sławomir Chrzanowski, dr inż. Tomasz Gnatowski
 4. Analiza dobowej zmienności stanów wód podziemnych w okresach suszy na torfowiskach o zróżnicowanej szacie roślinnej - mgr Mateusz Grygoruk, dr hab. inż. Tomasz Okruszko prof. nadzw., dr Dorota Mirosław-Świątek
 5. Związki próchniczne w wydzielonych frakcjach metali ciężkich z gleby torfowo-murszowej - dr inż. Marcin Becher, prof. dr hab. Dorota Kalembasa
 6. Szacowanie sezonowej i przestrzennej zmienności ewapotranspiracji obszarów mokradłowych na podstawie zdjęć satelitarnych i modelu bilansu cieplno-radiacyjnego - mgr inż. Sylwia Szporak
 7. Emisja podtlenku azotu z gleby torfowo-murszowej w Dolinie Biebrzy w zależności od warunków wodnych - dr inż. Janusz Turbiak, doc. dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski, dr inż. Sławomir Chrzanowski, mgr inż. Anna Gąsiewska
 8. Wpływ poziomu wody gruntowej na wielkość emisji metanu z gleby torfowo-murszowej - dr inż. Janusz Turbiak, dr inż. Jacek Jaszczyński
 9. Przeobrażanie gleb zmeliorowanego torfowiska niskiego Kuwasy a jakość zasobów wody gruntowej - dr inż. Jacek Jaszczyński, prof. dr hab. Andrzej Sapek, dr inż. Sławomir Chrzanowski
 10. Kompleksowa waloryzacja łąk zmeliorowanych na torfowiskach - propozycja metody - prof. dr hab. Henryk Banaszuk.
 

 

Komitet Naukowy Konferencji

 • prof. dr hab. inż. Edmund Kaca - przewodniczący
 • dr inż. Sławomir Chrzanowski - z-ca przewodniczącego
 • prof. dr hab. Henryk Banaszuk
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek
 • prof. dr hab. Janusz Gotkiewicz
 • dr inż. Halina Jankowska Huflejt
 • prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Rudolf Michałek
 • dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW
 • prof. dr hab. Piotr Stypiński

Komitet Organizacyjny

 • dr inż. Jan Kamiński
 • dr inż. Izabela Lubbe
 • mgr inż. Anna Gąsiewska
 • mgr inż. Jacek Jaszczyński
 • mgr inż. Ewa Szymczak
 • mgr Barbara Tarnacka
 • Maciej Bazylko