ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

 

W dniach 26 - 28 października 2011 roku
odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa
organizowana w ramach
Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej pt.:

"Gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie"

 

Organizatorem konferencji był Instytut Technologiczno-Przyrodniczy przy współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Pierwszy dzień konferencji odbył się w siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. Konferencję otworzył, wspólnie z dyrektorem Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego prof. dr hab. Edmunda Kacy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

Program konferencji obejmował 4 sesje panelowe. W dniu 26 października br. na terenie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego odbyła się I-sza Sesja panelowa "Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych" oraz II-ga "Techniczno-technologiczne uwarunkowania gospodarowania wodą".

Drugiego dnia konferencji, 27-go października obrady były kontynuowane na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (w Centrum Wodnym SGGW). Dzień obrad rozpoczął się powitaniem uczestników konferencji przez J.M. Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego. Następnie odbyła się III-cia Sesja panelowa "Prawno-organizacyjne, finansowe i społeczne uwarunkowania gospodarowania wodą" oraz IV-ta "Rola państw członkowskich i UE w zrównoważonym rozwoju i użytkowaniu zasobów wodnych".

Program każdej sesji zawierał 4 referaty głoszone przez 2 panelistów i 2 prelegentów. Wszystkie sesje kończyły się dyskusją tematyczną.

W drugim dniu konferencji ważnym punktem programu była dyskusja plenarna prowadząca do wypracowania stanowiska o stanie i potrzebach gospodarowania wodą
w obszarach wiejskich UE oraz o roli państwa członkowskich i WPR po 2013 r.
w kształtowaniu zasobów wodnych i racjonalizacji gospodarowania wodą, z uwzględnieniem nowych uwarunkowań i wyzwań stojących przed rolnictwem europejskim i obszarami wiejskimi.

Trzeciego dnia konferencji - 28 października odbył się wyjazd studyjny na obiekt gospodarki wodnej. Uczestnicy konferencji zwiedzili zaporę i elektrownię wodną w Dębem, a następnie - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska - "Centrum Wodne" SGGW.

Ogółem w konferencji wzięło udział ponad 130 osób. Byli to pracownicy instytutów badawczych, wyższych uczelni, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizacji rządowych i pozarządowych, przedstawiciele prasy specjalistycznej itd.

Ponadto uczestnikami konferencji byli goście zagraniczni z: Węgier, Słowacji, Danii, Estonii, Słowenii i Litwy - pracownicy Ministerstw Rolnictwa, a także pracownicy wyższych uczelni (paneliści).

W załączeniu zestawienie prezentowanych referatów i udostępnione prezentacje oraz fotoreportaż z konferencji.

 

PANEL I

PANEL II

PANEL III

PANEL IV