ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Regionalne Ośrodki Badawcze

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy - KPOB

85-174 Bydgoszcz,
ul. Glinki 60,
tel. 52 375 01 07,
tel. 52 375 01 45
fax 52 375 02 16

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy prowadzi, w szczególności na potrzeby regionu Wielkopolski, Kujaw i Pomorza, badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie:

 1. gospodarowanie wodą w rolnictwie i jego agroklimatyczne uwarunkowania
 2. emisja i redukcja gazów cieplarnianych z użytków rolnych
 3. przemiany i ochrona odwodnionych gleb organicznych

Kierunki badań:

 • przyrodniczo-środowiskowe uwarunkowania racjonalnego użytkowania zasobów wodnych i glebowych
 • emisja zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych z rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem regionów intensywnego rolnictwa o niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych

Przedmiot prac:

 • agroklimatyczne i agrometeorologiczne podstawy i uwarunkowania melioracji nawadniających i odwadniających oraz użytkowania rolniczych zasobów wodnych
 • potrzeby wodne i niedobory wodne upraw rolniczych
 • susze w rolnictwie i łagodzenie ich skutków
 • potrzeby nawodnień i odwodnień użytków rolnych
 • monitorowanie i prognozowania deficytu i nadmiaru wody w rolnictwie oraz ich skutków
 • mała retencja wodna na obszarach rolniczych
 • wpływ zmiany klimatu na potrzeby i niedobory wodne upraw rolniczych, potrzeby nawodnień, susze w rolnictwie
 • emisja i potencjał redukcji gazów cieplarnianych z użytków rolnych
 • bilans węgla ekosystemów trwałych użytków zielonych, potencjał sekwestracji węgla w ekosystemach hydrogenicznych, ochrona gleb łąkowych i zawartych w nich zasobów węgla organicznego
 • wpływ rolnictwa na jakość wód powierzchniowych w małych zlewniach rolniczych, odpływ składników biogennych z wodami drenarskimi z obszarów rolniczych, modelowanie odpływu związków azotu z małych zlewni rolniczych,
 • gospodarowanie wodą w systemach melioracyjnych i w małych zlewniach rolniczych
 • zarządzanie infrastrukturą melioracyjną – budowa baz danych i narzędzi wspomagających
 • przeobrażenia i ochrona gleb hydrogenicznych użytkowanych rolniczo

Pracownicy Ośrodka:

Nazwisko - Stanowisko Telefon e-mail
prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki
Profesor zwyczajny, Dyrektor Ośrodka
52 370 02 17
52 375 01 07
52 375 01 45
dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski
Profesor nadzwyczajny
w. 26
dr inż. Piotr Burczyk
Adiunkt
91 422 27 15
dr inż. Adam Brysiewicz
Adiunkt
91 423 19 08
dr inż. Bogdan Bąk
Adiunkt
w. 31
dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz
Adiunkt
w. 21
dr inż. Janusz Turbiak
Adiunkt
w.23
dr inż. Ewa Kanecka-Geszke
Adiunkt
w. 27
dr Karolina Smarzyńska
Adiunkt
w. 22
dr inż. Marek Kierończyk
Adiunkt
w. 22
mgr inż. Tymoteusz Bolewski
Asystent
w. 22
Grzegorz Bartkowski
St. specjalista adm.-techn.
w. 25  
Bernadeta Fligiel
St. specjalista adm.-techn.
w. 25, 30
Jan Meller
St. specjalista adm.-techn.
w. 25  
Renata Wiśniewska
St. specjalista adm.-techn.
w. 25, 30  

Dyrektor Ośrodka
prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki
Bydgoszcz
tel. 52 370 02 17