ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności pomocniczej

Dział Planowania i Koordynacji Badań - DPKB

Zakres prac:

 • przygotowanie części merytorycznej wniosku do MNiSW na finansowanie działalności statutowej Instytutu,
 • kontrola poprawności sporządzania kart zadań badawczych działalności statutowej,
 • dokonywanie uzgodnień dotyczących realizacji zadań badawczych działalności statutowej w określonych przez kierownika zadania warunkach, przygotowywanie aneksów,
 • współudział w organizacji seminariów sprawozdawczych dotyczących oceny realizacji zadań badawczych działalności statutowej, kończących się w danym roku,
 • przygotowanie informacji dla Rady Naukowej Instytutu podsumowującej odbiory prac badawczych w ramach działalności statutowej,
 • koordynacja w zakresie sporządzania sprawozdania z działalności Instytutu,
 • współdziałanie w opracowaniu odpowiednich zarządzeń dotyczących koordynacji działalności statutowej,
 • informowanie zakładów naukowych o aktualnych możliwościach pozyskiwania środków finansowych,
 • koordynacja od strony formalnej przygotowywania wniosków o dofinansowanie prac badawczych i rozwojowych z różnych źródeł krajowych (np. MNiSW, MRiRW, NCBiR, FAPA, MSZ, NFOŚiGW itd.) oraz zagranicznych (np. Programy Operacyjne UE, Horizon 2020, NMF itd.),
 • prowadzenie scentralizowanego systemu elektronicznego składania przez zakłady naukowe wniosków o (do)finansowanie projektów kierowanych m.in. do MNiSW, NCBiR,
 • pomoc w przygotowaniu części merytorycznej dotyczącej informacji nt. Instytutu, w ramach wniosków o (do)finansowanie m.in. projektów badawczych MNiSW, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 • pomoc od strony formalnej w rozliczaniu projektów międzynarodowych i krajowych, tworzeniu aneksów do umów o pracę, raportów, sprawozdań,
 • współpraca międzynarodowa (przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy, przechowywanie dokumentów, aktualizacja danych).

Pracownicy Działu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail
Pokój
Oddział w Warszawie
mgr Małgorzata Łukaszuk
Kierownik Działu
22 243 55 01 303 225
lic. Edyta Iwanowska
Gł. specjalista adm.-techn.
22 243 55 62 320 215
mgr inż. Katarzyna Marszałek
Gł. specjalista adm.-techn.
22 243 55 40 308 215

Kierownik Działu
mgr Małgorzata Łukaszuk
Warszawa
tel. 22 243 55 01