ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

NAUKA
STUDIA DOKTORANCKIE W ITP

 • Informacje ogólne
 • Rekrutacja
 • Ramowe programy studiów
 • Regulaminy, wnioski, zjazdy, plany zajęć
 • Doktoranci

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
prowadzi
STUDIA DOKTORANCKIE
w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinach
Agronomia - Inżynieria rolnicza - Ochrona i kształtowanie środowiska


Adres:

Falenty k/Warszawy, Al. Hrabska3, 05-090 Raszyn
Tel. 22 628 37 63, Fax. 22 735 75 06

Studia doktoranckie w ITP:

 • umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w ww. dyscyplinach
 • przygotowują i umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w ww. dyscyplinach

 

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa ITP
uprawniona do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych w ww. dyscyplinach

Procedura związana z uzyskaniem stopnia doktora realizowana
jest w ramach studiów doktoranckich

Kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek
tel.: 22 735 75 02; 22 628 37 63
e-mail: w.dembek@itp.edu.pl

Sekretariat studiów:
Dział Informacji i Transferu Wiedzy
Kierownik: dr inż. Izabela Lubbe
tel.: 22 735 75 89, 22 735 75 90
e-mail: i.lubbe@itp.edu.pl

 

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
ogłasza rekrutację na 4 - letnie
STUDIA DOKTORANCKIE
w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinach
Agronomia - Inżynieria rolnicza - Ochrona i kształtowanie środowiska

Adres:
Falenty k/Warszawy
Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
tel.: 22 628 37 63, fax: 22 735 75 06
e-mail: itp@itp.edu.pl

 

Tryb studiów:

niestacjonarne / stacjonarne

Rekrutacja:

do 30 września 2017 roku

Rozpoczęcie studiów:

planowane na listopad 2017 roku

Warunki rekrutacji:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (mgr inż. lub mgr)
 • złożony w terminie komplet dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca:
  • tematyki przyszłej pracy doktorskiej
  • problemu, który byłby rozwiązany w ramach pracy doktorskiej
  • źródła danych do pracy doktorskiej
Studia doktoranckie w ITP:
 • umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w ww. dyscyplinach
 • kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk rolniczych
Informacje szczegółowe:
Kierownik studiów:
prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek / Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Sekretariat studiów:
Dział Informacji i Transferu Wiedzy
Kierownik: dr inż. Izabela Lubbe 
tel.: 22 735 75 89, 22 735 75 90
e-mail: i.lubbe@itp.edu.pl

Na stronie Internetowej:    www.itp.edu.pl (Studia doktoranckie)
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio raz w miesiącu

 • Opłata za studia: 450 zł/mies., płatne przez 10 miesięcy w roku
  (7. i 8. semestr – ½ stawki)

 • Możliwość uzyskania pomocy materialnej

 • Obrona pracy doktorskiej w trakcie studiów

  Inwestuj przede wszystkim w siebie!

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie dostarcza
do Sekretariatu studiów następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie z określeniem zainteresowań naukowych
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych  z tytułem zawodowym mgr lub mgr inż. i suplementem do dyplomu
 3. Krótki życiorys (CV)
 4. Wypełniony formularz „Karta kwalifikacyjna” (pobierz - Karta kwalifikacyjna 2017.doc; Karta kwalifikacyjna 2017.pdf)
 5. Dokument potwierdzający znajomość j. angielskiego na poziomie B1 (ogólna znajomość języka angielskiego lub certyfikat dotyczący znajomości języka obcego nowożytnego - jeśli kandydat taki dokument / dokumenty posiada)
 6. Dokumenty stwierdzające posiadanie innych kwalifikacji, przydatnych doktorantowi w studiach doktoranckich  - jeśli kandydat taki dokument / dokumenty posiada
 7. Adres do korespondencji (e-mailowy i pocztowy) oraz nr telefonu (-ów)
 8. Numer PESEL
 9. Dwie kolorowe fotografie o standardowych wymiarach stosowanych w dokumentach identyfikacyjnych
 10. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach doktoranckich, otrzymane na podstawie skierowania na badania wydanego przez Sekretariat studiów (dotyczyć będzie kandydatów, którzy jako doktoranci prowadzący ukierunkowane badania naukowe, będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia)
 11. Dowód jednorazowej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł.

Opłaty rekrutacyjnej należy dokonać na rachunek bankowy Instytutu, nr: 24 2030 0045 1110 0000  0029 2710.

Ww. dokumenty należy oznaczyć cyfrowo, odpowiednio do zawartości, od 1 do 11.

 

 

Zaloguj się