ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Regionalne Ośrodki Badawcze

Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu - ŻOB

82-300 Elbląg, ul. Giermków 5,
tel./fax 55 232 44 08

Żuławski Ośrodek Badawczy prowadzi, w szczególności na potrzeby Żuław, Pomorza i Pojezierza Mazurskiego, badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową dotyczącą :

  • inżynieria wodno-melioracyjna, melioracje rolne i wodne Żuław Wiślanych i Elbląskich;
  • kształtowanie struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego, układów infrastruktury technologiczno-przyrodniczej oraz ładu ekologiczno-krajobrazowego;
  • ochrona przyrody, różnorodność biologiczna i krajobrazowa w rejonie Żuław;
  • gospodarka na trwałych użytkach zielonych terenów polderowych, zagrożenia i ochrona siedlisk łąkowych, gleb i wód;
  • gospodarowanie wodą w rolnictwie Żuław i na obszarach wiejskich Żuław, potrzeby nawodnień i odwodnień, deficyt wody, podtopienia i powodzie oraz bilanse wodne;
  • zanieczyszczenie i ochrona jakości wód oraz gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa w zagrodzie Żuław i na obszarach Żuław;
  • kształtowanie warunków środowiskowych w obiektach rolniczych i ograniczanie emisji gazów i odorów;

Kierunki badań:

  • doskonalenie zasad gospodarowania zasobami obszarów polderowych z zachowaniem równowagi ekologicznej i ekonomicznej efektywności;
  • rozpoznanie i planowanie rozwoju obszarów wiejskich w zlewni Zalewu Wiślanego z uwzględnieniem obszarów chronionych i przyrodniczo cennych;
  • oddziaływanie produkcji rolniczej na jakość wód, gleb i powietrza na obszarach wiejskich

Zakres prac:

  • zasady ekorozwoju obszarów polderowych i zlewni Zalewu Wiślanego;
  • podstawy planowania urządzeniowo-rolnego i organizacji produkcji rolnej na obszarach polderowych i zlewni Zalewu Wiślanego;
  • zasady modernizacji istniejącej sieci melioracyjnej w celu dowolnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  • ocena wpływu systemu melioracyjnego na procesy degradacji gleb żuławskich i jakość wód odprowadzanych z polderów;
  • projektowanie, rekonstrukcja, modernizacja i eksploatacja polderowych urządzeń wodno-melioracyjnych;
  • badania nad gospodarczym i przyrodniczym znaczeniem ekosystemów darniowych, występujących na polderach i w zlewni Zalewu Wiślanego;
  • zabudowa biologiczna polderowych urządzeń wodno-melioracyjnych;
  • badanie procesów związanych z zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych składnikami nawozowymi;
  • badanie obiegu i bilansu składników nawozowych w przykładowych żuławskich gospodarstwach rolnych;
  • oceny oddziaływania na środowisko produkcji rolnej, inwestycji rolniczych i budowli ziemnowodnych;
  • usługi laboratoryjne;
  • monitoring zanieczyszczeń wód powierzchniowych;
  • ekspertyzy urządzeniowo-rolne;
  • analizy społeczno-ekonomiczne w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz gospodarki wodnej na obszarach wiejskich;
  • szkolenia w zakresie ochrony środowiska na obszarach wiejskich i oddziaływanie produkcji na środowisko;

Dolina Torfowa: Złoty Trójkąt (Peat Valley: The Golden Triangle) - numer projektu: 2012-1-NL1-LEO04-08971 5
Projekt realizowany w latach 2012-2014 przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu w ramach Programu Leonardo da Vinci

Pracownicy Ośrodka:

Nazwisko - Stanowisko Telefon e-mail
Vacat
Dyrektor Ośrodka
55 232-44-08
dr inż. Jerzy Terlikowski
Adiunkt
55 232 44 08
mgr inż. Hanna Hillar
Sam. specjalista adm.-techn.
55 232 44 08
mgr Anna Wróblewska
Asystent
55 232 47 48
Krzysztof Piekarz
St. specjalista adm.-techn.
55 232 44 08
Cecylia Rakoczy
St. specjalista ds. administracyjnych i pracowniczych
55 232 44 08

Dyrektor Ośrodka
Vacat
Elbląg
tel. 55 232 43 48