ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Regionalne Ośrodki Badawcze

Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu - ŻOB

82-300 Elbląg, ul. Giermków 5,

Żuławski Ośrodek Badawczy prowadzi, w szczególności na potrzeby Żuław, Pomorza i Pojezierza Mazurskiego, badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową dotyczącą :

 • inżynieria wodno-melioracyjna, melioracje rolne i wodne Żuław Wiślanych i Elbląskich;
 • kształtowanie struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego, układów infrastruktury technologiczno-przyrodniczej oraz ładu ekologiczno-krajobrazowego;
 • ochrona przyrody, różnorodność biologiczna i krajobrazowa w rejonie Żuław;
 • gospodarka na trwałych użytkach zielonych terenów polderowych, zagrożenia i ochrona siedlisk łąkowych, gleb i wód;
 • gospodarowanie wodą w rolnictwie Żuław i na obszarach wiejskich Żuław, potrzeby nawodnień i odwodnień, deficyt wody, podtopienia i powodzie oraz bilanse wodne;
 • zanieczyszczenie i ochrona jakości wód oraz gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa w zagrodzie Żuław i na obszarach Żuław;
 • kształtowanie warunków środowiskowych w obiektach rolniczych i ograniczanie emisji gazów i odorów;

Kierunki badań:

 • doskonalenie zasad gospodarowania zasobami obszarów polderowych z zachowaniem równowagi ekologicznej i ekonomicznej efektywności;
 • rozpoznanie i planowanie rozwoju obszarów wiejskich w zlewni Zalewu Wiślanego z uwzględnieniem obszarów chronionych i przyrodniczo cennych;
 • oddziaływanie produkcji rolniczej na jakość wód, gleb i powietrza na obszarach wiejskich

Zakres prac:

 • zasady ekorozwoju obszarów polderowych i zlewni Zalewu Wiślanego;
 • podstawy planowania urządzeniowo-rolnego i organizacji produkcji rolnej na obszarach polderowych i zlewni Zalewu Wiślanego;
 • zasady modernizacji istniejącej sieci melioracyjnej w celu dowolnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • ocena wpływu systemu melioracyjnego na procesy degradacji gleb żuławskich i jakość wód odprowadzanych z polderów;
 • projektowanie, rekonstrukcja, modernizacja i eksploatacja polderowych urządzeń wodno-melioracyjnych;
 • badania nad gospodarczym i przyrodniczym znaczeniem ekosystemów darniowych, występujących na polderach i w zlewni Zalewu Wiślanego;
 • zabudowa biologiczna polderowych urządzeń wodno-melioracyjnych;
 • badanie procesów związanych z zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych składnikami nawozowymi;
 • badanie obiegu i bilansu składników nawozowych w przykładowych żuławskich gospodarstwach rolnych;
 • oceny oddziaływania na środowisko produkcji rolnej, inwestycji rolniczych i budowli ziemnowodnych;
 • usługi laboratoryjne;
 • monitoring zanieczyszczeń wód powierzchniowych;
 • ekspertyzy urządzeniowo-rolne;
 • analizy społeczno-ekonomiczne w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz gospodarki wodnej na obszarach wiejskich;
 • szkolenia w zakresie ochrony środowiska na obszarach wiejskich i oddziaływanie produkcji na środowisko;

Dolina Torfowa: Złoty Trójkąt (Peat Valley: The Golden Triangle) - numer projektu: 2012-1-NL1-LEO04-08971 5
Projekt realizowany w latach 2012-2014 przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu w ramach Programu Leonardo da Vinci

Pracownicy Ośrodka:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Nr wewnętrzny e-mail
Vacat
Dyrektor Ośrodka
dr inż. Jerzy Terlikowski
Adiunkt
mgr inż. Hanna Hillar
Sam. specjalista adm.-techn.
mgr Anna Wróblewska
Asystent
Krzysztof Piekarz
St. specjalista adm.-techn.
Cecylia Rakoczy
St. specjalista ds. administracyjnych i pracowniczych

Dyrektor Ośrodka
Vacat
Elbląg