ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 735 75 02, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nauka/Konferencje, Seminaria, Szkolenia

XXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, Oddział w Warszawie w dniach 20-21 września odbyła się XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela nt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”. Konferencja ta organizowana jest co rok od 22 lat.

Główne cele konferencji oraz problemy poruszane podczas sesji to:

 1. Analiza procesów technologicznych w produkcji zwierzęcej ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonej produkcji, właściwych warunków utrzymania zwierząt oraz bezpieczeństwa pracy.
 2. Określenie przyszłościowych kierunków rozwoju technologii chowu zwierząt z uwzględnieniem ograniczeń ochrony środowiska a także rozwoju nowoczesnych technik, w tym automatyzacji rolnictwa.
 3. Analiza potrzeb i możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji rolniczej ze szczególnych uwzględnieniem produkcji zwierzęcej wraz z metodami pozyskiwania biogazu z nawozu naturalnego i produkcji roślinnej oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej.
 4. Zdefiniowanie kierunków prac w zakresie zmniejszenia nakładów energii klasycznej (zwłaszcza elektrycznej).
 5. Wymiana informacji naukowo-badawczych i wdrożeniowych pomiędzy uczestnikami Konferencji oraz określenie form współpracy.
 6. Promocja polskich rozwiązań w zakresie nowoczesnych i innowacyjnych technologii produkcji zwierzęcej, w tym budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego.

W XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowej brało udział około 115 uczestników, w tym z:

 • Federacji Rosyjskiego – 15 osób;
 • Białorusi – 4 osób;
 • Łotwy – 1 osoba;
 • Danii – 1 osoba.

Pozostali uczestnicy pochodzili z Instytutów i Uczelni krajowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Urzędów Wojewódzkich oraz prywatnych firm.

Na Konferencji zostały wygłoszone 93 referaty, z czego 43 w językach obcych (w języku rosyjskim i angielskim). W pierwszym dniu Konferencji wystąpienia zostały podzielone na referaty plenarne o tematyce innowacyjnych technik oraz rozwiązań w chowie zwierząt, a następnie poszczególne wystąpienia przydzielono do: sekcji 1 pt. „Podstawowe problemy w chowie zwierząt” i na sekcji 2 pt. „Podstawowe problemy w pozyskaniu energii alternatywnej”. Drugiego dnia referaty zostały podzielone na sekcję 1 pt. „Podstawowe problemy w chowie zwierząt i elementy infrastruktury” i sekcję 2 pt. „Problemy pozyskania i zagospodarowania biogazu”.

W ramach kontynuacji prac konferencyjnych w dniach 22-23 września zorganizowano sesję wyjazdową dla gości zagranicznych w firmie PRONAR Sp. z o.o. w Narwi, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Oddział w Poznaniu.

Organizacja XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowej była możliwa dzięki współorganizatorom: Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Katedrze Inżynierii Systemów Agrotechnicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Sponsorami Konferencji byli: WOLF SYSTEM Sp. z o.o., TESTMER Warszawa S.A. oraz AGRO-KOMBI Sp. z o.o.

Patronami medialnymi Konferencji byli: Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., Czasopismo Czysta Energia oraz Magazyn BIOMASA.
W wyniku nadesłanych prac Uczestników XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowej wydano trzy monografie, a mianowicie:

 1. Monografia pt. „Produkcja energii odnawialnej, w tym problemy produkcji biogazu”;
 2. Monografia pt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej i ochrony środowiska”;
 3. Monografia pt. „Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства альтернаtивных исtочников энергии, в том числе биогаза (Problems of intensification of animal production including environment protection and alternative energy production as well as biogas)".

Fotoreportaż: