Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie

Tom 5 zeszyt specjalny (14) (2005 r.)

WPŁYW NAWADNIANIA WODĄ O RÓŻNYM ZASOLENIU
NA PLONOWANIE CEBULI ZWYCZAJNEJ I SELERA KORZENIOWEGO

Ewa RUMASZ-RUDNICKA, Zdzisław KOSZAŃSKI, Cezary PODSIADŁO

Akademia Rolnicza w Szczecinie, Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania

Słowa kluczowe: nawadnianie, plon, procesy fizjologiczne, skład chemiczny, warzywa

S t r e s z c z e n i e

Doświadczenie polowe prowadzono w latach 1999-2000 na glebie lekkiej. Oceniano możliwości plonotwórcze cebuli zwyczajnej i selera korzeniowego. Uzyskane wyniki dowodzą, że nawadnianie prowadziło do zwiększenia plonu testowanych warzyw, przy czym obserwowany wzrost zależał od rodzaju zastosowanej wody i uprawianego gatunku. Deszczowanie przyczyniło się do zwiększenia plonu korzeni selera (średnio z dwóch lat) o 55,8%, natomiast cebuli tylko o 3,9%. W uprawie cebuli najlepsze efekty dała woda słodka, powodując istotne zwiększenie plonu świeżej masy cebuli o 15,4%. Inne tendencje zaobserwowano oceniając plon selera - najkorzystniej zadziałała rozcieńczona woda zasolona, następnie woda słodka i woda zasolona, powodując zwiększenie plonu świeżej masy korzeni odpowiednio o 72,8, 53 i 41%. Nawadnianie spowodowało również zwiększenie aktywności niektórych procesów fotosyntezy. Intensywność tych procesów była największa u roślin nawadnianych wodą słodką i malała wraz ze wzrostem stopnia zasolenia wody użytej do deszczowania.