Journal of Water and Land Development

Ukazuje się od 1997 roku

  

Openopen accessAccess

PROCEDURA RECENZOWANIA

Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf
Formularz recenzji jest do pobrania na stronie internetowej czasopisma (w zakładce).

 1. Teksty nadesłane na adres redakcji są wstępnie weryfikowane przez redakcję pod względem formalnym i merytorycznym. Teksty zawierające ewidentne błędy (np. nieprzestrzeganie zasad formatowania, brak odnośników do literatury cytowanej, ewidentnie przyczynkarski charakter artykułu) będą odrzucane na tym etapie.
 2. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której pochodzi Autor pracy, którzy:
  • nie pozostają z autorem w konflikcie interesów,
  • nie są względem autorów z zależności służbowej,
  • są kompetentni w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy,
  • cieszą się nieposzlakowaną opinią recenzenta.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
 4. Recenzowanie tekstów odbywa się wg modelu rekomendowanego przez Ministerstwo, w którym w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. podwójnie ślepa recenzja „double-blind review proces”).
 5. Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszych etapach procesu wydawniczego.
 6. Redakcja przekazuje potencjalnemu recenzentowi streszczenie tekstu, pozostawiając mu swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji, ale proponując termin podjęcia decyzji.
 7. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed jego publikacją.
 8. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzent ma możliwość określenia w formularzu, czy artykuł może zostać opublikowany:
  • bez poprawek;
  • po wprowadzeniu drobnych zmian;
  • po wprowadzeniu zmian merytorycznych;
  • po całkowitym przeredagowaniu i ponownej recenzji
   bądź
  • nie kwalifikuje się do druku.
 9. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres e-mail Redakcji, podany na formularzu recenzji, oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w Redakcji przez pięć lat.
 10. Redakcja nie przyjmuje recenzji ewidentnie niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzji zdawkowych, z nieumotywowanymi opiniami krytycznymi bądź pochwałami, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
 11. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 12. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich wobec Redakcji.
 13. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny (korzystając ze wsparcia członków Komitetu Redakcyjnego), na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.
 14. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydawnictwa lub czasopisma.
 15. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.
 16. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie.
 17. Artykuły odrzucone przez recenzentów są archiwizowane w Redakcji czasopisma przez pięć lat.

 

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 54 54, fax +48 22 735 75 06


Please use full title of our journal in references
Journal of Water and Land Development