Problemy Inżynierii Rolniczej

Ukazuje się od 1978 roku

   

Openopen accessAccess

PROCEDURA KWALIFIKOWANIA PRAC DO DRUKU
W CZASOPISMIE
„Problemy Inżynierii Rolniczej”

Ostatnia aktualizacja: 2015-06-16

 1. Przesyłany do Redakcji artykuł powinien być oryginalnym opracowaniem Autora/ów z zakresu organizacyjno-technicznychi społeczno-gospodarczych aspektów przemian zachodzących w rolnictwie i technice rolniczej pod wpływem postępu technologicznego, globalizacji i konkurencji na rynkach żywnościowych.
 2. Artykuł nie był wcześniej publikowany i aktualnie nie uczestniczy w innym postępowaniu wydawniczym oraz nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 3. Autor składa artykuł w Redakcji drogą elektroniczną na adres e-mail: wydawnictwo@itp.edu.pl  oraz tradycyjną pocztą.
 4. Składając artykuł do Redakcji Autor/zy, załącza/ją oświadczenie_1, w którym potwierdza/ją, że:
  1. praca nie była wcześniej publikowana i nie uczestniczy w innym postępowaniu wydawniczym oraz nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), oraz
  2. w razie zakwalifikowania artykułu do druku zgadza się na upublicznienie swoich danych osobowych oraz publikacji na stronie Wydawnictwa.
   W tym samym oświadczeniu, w celu zachowania dobrych obyczajów w nauce oraz społecznej odpowiedzialności (zapora "ghostwriting"), wymagane jest ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający artykuł.

   Uwaga: treść oświadczenia dostępna na stronie http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/pir
 5. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, łamanie i naruszanie zasad etyki oraz dobrych obyczajów w nauce będą dokumentowane i ujawniane na stronie internetowej Wydawnictwa. Zostaną również powiadomione instytucje zatrudniające Autorów, jak również inne Wydawnictwa z danej dyscypliny naukowej.
 6. Nadesłaneartykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję(zgodność z profilem czasopisma i wymogami technicznymi) i kierowane do Redaktora Tematycznego, który proponuje dwóch niezależnych Recenzentów spoza Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej oraz spoza jednostki wydającej dane czasopismo i jednostki, w której pracuje Autor.
 7. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011, dostępnej na stronie Wydawnictwa. Stosowany jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 8. Recenzenci są wybierani spośród uznanych specjalistów w danej dziedzinie, przy czym wybrany Recenzent – preferowany z tytułem naukowym profesora lub doktora habilitowanego – musi gwarantować:
  • niezależność opinii,
  • brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych bądź służbowych z Autorem artykułu,
  • zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.
 9. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden Recenzent jest powoływany z instytucji zagranicznej, innej niż narodowość Autora pracy.
 10. Redakcja kieruje artykuł do wybranych Recenzentów bez ujawniania nazwiska Autora/ów oraz jego/ich afiliacji i dołącza obowiązujący w Redakcji formularz recenzji, określając równocześnie termin jej sporządzenia (max. 3 tygodnie).
 11. Recenzja powinna mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia pracy do publikacji lub jej odrzucenia.
 12. Personalia Recenzenta mogą być odtajnione wyłącznie na prośbę Autora i za zgodą Recenzenta w przypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne.
 13. Prace recenzowane są poufne i anonimowe. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 14. Wykaz recenzentów jest publikowany raz w roku, w ostatnim numerze czasopisma oraz na stronie internetowej Wydawnictwa.
 15. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję (najlepiej w postaci elektronicznej + wydruk) na adres Redakcji, podany na formularzu recenzji. Po wpłynięciu obu recenzji danego artykułu, Sekretarz – po uzgodnieniach z Redaktorem Naczelnym lub na posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego:
  • kieruje je do Autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedzi na recenzje i przesyła je wraz poprawioną wersją artykułu do Redakcji,
  • kieruje artykuł z dokonanymi zmianami ponownie do Recenzenta, – jeżeli stwierdzi on konieczność ponownego recenzowania.
 16. Artykuł poprawiony po recenzjach, wraz z oświadczeniem_2 (treść dostępna na stronie http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/pir), powinien być odesłany do Redakcji w ciągu 15 dni od daty jego otrzymania. W przeciwnym wypadku artykuł będzie przesunięty do następnego zeszytu.
 17. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redakcja/Komitet Redakcyjny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzjach i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora. W przypadku recenzji dyskwalifikującej artykuł Redakcja/Komitet Redakcyjny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje ją do innego – trzeciego Recenzenta.
 18. Przyjęte do druku artykuły podlegają korekcie redakcyjnej i językowej oraz adjustacji, czyli skracaniu, uzupełnianiu śródtytułami, przeformatowaniu itp. we współpracy z Autorem. Końcowa wersja, po złamaniu, zostaje wysłana do Autora w celu wykonania korekty autorskiej (dopuszczalne tylko absolutnie konieczne zmiany).
 19. Po korekcie autorskiej artykuł zostaje przekazany do druku.
 20. Artykuły zamawiane oraz teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego.

UWAGI KOŃCOWE

Dział Wydawnictw ITP/Editorial Office
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Polska
tel. +48 22 243 54 54, fax +48 22 735 75 06


Please use full title of our journal in references
Problemy Inżynierii Rolniczej